การแสดงผล

+
-

ร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ

15 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

15 พฤษภาคม 2567  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20 เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย  โดยมอบหมายนายสิทธิชัย กลิ่นชั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงราย พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า