การแสดงผล

+
-

กิจกรรมศึกษาดูงาน และรับสมัครฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสริมสกุล  พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาดูงาน และรับสมัครฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน ผู้ที่สนใจ จำนวน 4 คน คณะครูและผู้ปกครอง จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 22 คน มีนักเรียนสนใจสมัครฝึกอบรม จำนวน 7 คน หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คน และหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 3 คน กิจกรรมในวันนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้แนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรต่างๆ และมีหน่วยงานร่วมให้ข้อมูล อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย แนะนำตลาดแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย แนะนำแนวทางการทำงานของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชี้แจงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ  บริษัททวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แนะนำและให้แนวทางในการทำงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ  ทางสถาบันฯ ได้พาเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมโรงฝึกงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) และอาคารฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย