การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

23 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  นายเสริมสกุล  พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 7/2567 หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน