การแสดงผล

+
-

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ

7 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนโครงการตรวจติดตาม  การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด
2. บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3. บริษัท คิคูโซ่ จำกัด
4. บริษัท เชียงรายโฟรเช่นฟู้ดส์ จำกัด