การแสดงผล

+
-

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 41/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

19 ก.ค. 2565 22:55:39

...
ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ครั้งที่ 41/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
ผู้ที่ผ่านการรับรองฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้วยตนเอง ได้ที่ 
http://e-report.dsd.go.th/certificateservice หรือมารับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัวได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
  สำหรับช่างที่หนังสือรับรองฯ จะมีอายุครบ 5 ปี สามารถเข้ามายื่นต่ออายุได้ก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ 30 วัน โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
1. รูปถ่าย 1X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือรับรองฯ ฉบับเดิม
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
กรณีที่ครบอายุ 5 ปีไปแล้ว และผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองใหม่ (ครั้งแรก) ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่าย 1X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ วุฒิการศึกษา หรือเอกสารที่ผ่านการฝึกอบรม หรือหลักฐานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
สวามารถยื่นคำขอผ่านทางอีเมล์ 19license@gmail.com หรือID line : 19cm 
หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5312 1002-3 ต่อ 117 หรือ 06 1283 7110 #สมุดประจำตัว #รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand #ต่ออายุหนังสือรับรอง #ช่างไฟฟ้า