การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11 เม.ย. 2567

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ( Cab )จำนวน 1  คัน จึงขอประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะ สามารถดาวโหลดรายละเอียดตามรายการ ไฟล์เอกสารแนบ 

 

ไฟล์แนบ :(สำเนา) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ไฟล์แนบ :(สำเนา) เอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ไฟล์แนบ :ร่าง TOR