การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เขียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ

1 เม.ย. 2567

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เขียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน ๖๙๑ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาเละเผยแพร่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และวัสดุคงสภาพ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายเอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารฝึกอบรม ๙ ห้องประชุม ๙๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ :