การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.3 หรือ ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อเข้าฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 67

25 มี.ค. 2567 13:26:27

...
ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.3 หรือ ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อเข้าฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 67
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. สัญชาติไทย เป็นนักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
รับสมัครจำนวน 20 คน แบ่งเป็นตามหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้
1. หลักสูตรการประกอบอาหารไทย รับจำนวน 15 คน
2. หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รับจำนวน 5 คน
กำหนดการและระยะเวลาในการฝึกอบรม
25 เมษายน 2567 รายงานตัว
26 เมษายน 2567 ปฐมนิเทศ
29 เมษายน 2567 เปิดการฝึก
ใช้เวลาฝึกอบรม 420 ชั่วโมง หรือ 3 เดือน
ฝึกทฤษฎีและปฎิบัติ 2 เดือน ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ฝึกงาน 1 เดือน ในสถานประกอบกิจการ
สิ่งที่ท่านจะได้รับระหว่างฝึกและหลังจากจบฝึกการอบรม
- (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
- มีที่พักฟรี และค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
- หลังจากจบการฝึกอบรมท่านจะได้วุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ได้รับเงินชดเชยรายได้ให้กับทางครอบครัวระหว่างการฝึกอบรม จะหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- มีตำแหน่งงานรองรับ จากการจัดหาของหน่วยงานจัดหางานจังหวัด
การสมัคร เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง Google Form ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าผู้สมัครยืนยันการเข้าฝึกอบรมเต็มจำนวน 20 คน หากมีการสมัครเกินยังคงพิจารณาเป็นรายชื่อสำรอง กรณีที่ผู้เข้าฝึกอบรมที่ยืนยันแล้ว ยกเลิกหรือสละสิทธิ์ ตามลำดับ
คลิกสมัครออนไลน์ https://forms.gle/FUxePkmpSd5UA2AF7
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
053-121-002 #115
หมายเหตุ
* วัน เวลา และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด
ผู้สมัครในลำดับถัดไปจะถูกจัดไว้ในกลุ่มรายชื่อสำรอง
หากผู้อบรมตัวจริงไม่สามารถเข้าอบรมได้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้อบรมในกลุ่มสำรองต่อไป