การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางภัสสร - สำเร็จ - ช่างตัดเย์บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น
น.ส.โสภาวรรณ - จะรอนรัมย์ - ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น
นายศุภชาติ - เหลืองรุ้งทอง - ช่างเครื่องปรับอากาศ
นางสาวหนูเรียม - มานะดี - ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
นายบำรุง - ประวรรณรัมย์ - ช่างอิเล็กทรอนิกส์