การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ประจำเดือนมกราคม 2566 03/02/2566
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565 30/09/2565
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565 30/09/2565
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565 03/06/2565
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65 20/04/2565
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนหลัง 13/09/2564
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก 06/05/2564
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน เม.ย. 64 29/04/2564
ผลการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 29/04/2564
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน มี.ค. 64 01/04/2564
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน กพ 64 01/03/2564
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 เดือนธ.ค.63 21/12/2563