การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,964
26 บรรยายประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฯ 816
27 การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ 1,565
28 การขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฯ 304
29 ภารกิจกรม- มฐ.มาตรา 26 321
30 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกับงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 621
31 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 587
32 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 2,748
33 การประเมินความรู้ความสามารถ 285
34 รายงานการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่๑/๒๕๖๐
35 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2560 696
36 รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560