การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประปีงบประมาณ 2564 145
14 แผนการฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 135
15 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,558
16 ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 732
17 แนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2563 663
18 คู่มือ พ.ร.บ.2545 2,655
19 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 83 สาขา (ฉบับที่ 1-8) 545
20 การเข้าใช้ระบบ e-service 584
21 แบบ กย.6 522
22 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กย.1 826
23 คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร (สำหรับสถานประกอบกิจการ) 3,023
24 แบบรายงานของผู้ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 515