การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรม Kick Off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเลื่อมล้ำและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน กิจกรรมที่ 1 ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กิจกรรมที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ครัวเรือนนายอนันต์ พันธิยา ม.6 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

24 พ.ค. 2565

วันที่ 22 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความสามารถ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบฯภาคความรู้ จำนวน 10 คน ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นำโดย นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬได้ร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2565

19 พ.ค. 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดบึงกาฬ (สัญจร) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้กลไกการดำเนินงานของอสร.ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 1. การสำรวจทิศทางการฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ และข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของแรงงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 2. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน 3. การสำรวจข้อมูลแรงงานในสาขาอาชีพช่างเชื่อม และช่างเครื่องปรับอากาศรองรับการประกาศเป็นสาขาอาชีพที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ 4. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความต้องการแรงงานฝีมือคนไทย และการเตรียมความพร้อมเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย

20 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เชิญชวนผู้สนใจ ไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

20 พ.ค. 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฝึก จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดบึงกาฬ ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

19 พ.ค. 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 กิจกรรมที่ 2 ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 4 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน้ำพริก ที่อยู่ 119 หมู่ 3 ตำบลศรีชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

19 พ.ค. 2565

วันที่ 19 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 และตรวจประเมินภายใน ตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมชี้แจงแนะนำขั้นตอนกระบวนการดำเนินการทดสอบและการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้แก่ศูนย์ทดสอบฯ ทราบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของระบบประกันคุณภาพการทดสอบ อีกทั้งเป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่กู้ยืมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของงานกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2565

19 พ.ค. 2565

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เพื่อกำหนดสาขาและแผนการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพฯ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.65-ก.ย.65)

17 พ.ค. 2565

วันที่ 17 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ (นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร)ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือรับรองมาตราฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 (รมฐ.2) สาขาพนักงานบริการ (แผนกอาหารทะเล) ระดับ 1 ให้กับบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ โดยมีผู้จัดการสาขา (นางสาวธนพร เมษา) เป็นผู้รับมอบ และร่วมตรวจเยี่ยมแผนกอาหารทะเลของบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ

17 พ.ค. 2565