การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ราย ณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้สอบถามข้อมูล และแจ้งให้ทราบถึงวิธีการชำระหนี้และวิธีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ต่อไป

6 มิ.ย. 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ณ บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของตนเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรม 10 คน

6 มิ.ย. 2565

วันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565 ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ และร่วมถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด และจัดระเบียบพื้นที่ให้บริการประชาชนบริเวณโดยรอบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ และศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

6 มิ.ย. 2565

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 20 คน เข้าร่วมในพิธี

2 มิ.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

31 พ.ค. 2565

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก #betterservice

30 พ.ค. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต

30 พ.ค. 2565

วันที่ 24 พ.ค.65 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 และร่วมประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่กลุ่มนายจ้าง ผู้ประกันตน และผู้แทนสถานประกอบกิจการ จำนวน 70 คน โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานรองรับการพัฒนาและขยายตัวของจังหวัดบึงกาฬ

25 พ.ค. 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ได้เข้าร่วมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 โดยรับฟังการชี้แจงข้อมูล/ชี้เป้าครัวเรือนยากจนฯ จากคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (คจพ.อ) ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

24 พ.ค. 2565