การแสดงผล

+
-

ประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ (ม.26) สาขาช่างบริการงานเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1

9 ก.ย. 2565 11:07:13

...
...
...
...
วันที่ 8 ก.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26 ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 4/2564 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2564 นำโดยนายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬเป็นประธานฯ, พร้อมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา(ร่าง)มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26 สาขาช่างบริการงานเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 ของร้านดนัยแอร์แอนด์เซอร์วิส  ทั้งนี้นายดนัย ผลทิพย์ ผู้จัดการร้านดนัยแอร์แอนด์เซอร์วิส ได้เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการจัดทำ(ร่าง)มาตรฐานฯสาขาดังกล่าวด้วย