การแสดงผล

+
-

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ สร้างความรับรู้การฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ได้ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงการจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ บริษัท ฮวนเกิงวู๊ด ประเทศไทย จำกัด

30 ส.ค. 2565 15:34:41