การแสดงผล

+
-

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ออกตรวจให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริษัท ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาบึงกาฬ 2.บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

16 มิ.ย. 2565 13:28:35