การแสดงผล

+
-

วันที่ 8 มิ.ย.65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เยี่ยมชมศูนย์ USO NET กสทช. ณ โรงเรียนบ้านนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ สำนักงาน กสทช.

14 มิ.ย. 2565 10:41:17