การแสดงผล

+
-

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เพื่อกำหนดสาขาและแผนการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพฯ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.65-ก.ย.65)

17 พ.ค. 2565 16:14:38