การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการร้องเรียนการทุจริิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 411
2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 505
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทรางราชการ พ.ศ.2540 810
4 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พ.ศ. 2553 - สพธอ. 956
5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2560 770
6 คู่มือประกัน 58 456
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 329
8 เอกสารประกอบงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,926
9 เอกสารประกอบงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 840
10 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,799
11 เอกสารความรู้หรือบทความ 536
12 Ebook 807