การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

8 ก.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน ฯ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559

7 ก.ย. 2558

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

25 มิ.ย. 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

4 มิ.ย. 2558

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา

3 มี.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558

3 มี.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

13 ก.พ. 2558

รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา

12 ก.พ. 2558

สอบราคาจ้างซ่อมระบบประปาศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

12 ก.พ. 2558