การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ หลักสูตรอาชีพเสริม การทำพรมอเนกประสงค์ รุ่นที่4/2565

2 ก.ย. 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ หลักสูตรอาชีพเสริม การทำขนมไทย รุ่นที่ 1/2565

30 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย

29 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำขนมไทย

29 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2565

29 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี พ.ศ. 2565

20 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

17 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจให้คำแนะนำรวมทั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ การยื่นรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์อื่น ให้กับสถานประกอบกิจการ

17 ส.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 ส.ค. 2565