การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News (e-book) ปีที่ 11 ฉบับที่ 50

8 ก.พ. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล

3 ก.พ. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566

31 ม.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

30 ม.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามแผนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 ม.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อเสนอแนะมุมมองเพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่

25 ม.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

23 ม.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานติดตั้งโรงเรือนศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

23 ม.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจติดตามผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

20 ม.ค. 2566