การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

24 มี.ค. 2566 15:05:52

...
...

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รวมทั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 การยื่นรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 แห่ง ณ บริษัท โรงสีข้าวเกษตรธัญญรุ่งเรือง จำกัด