การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

22 มี.ค. 2567

ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม? พ.ร.บ.ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน? พ.ศ.? 2545? และแก้ไขเพิ่มเติม? (ฉบับที่? 2)? พ.ศ.? 2557?

21 มี.ค. 2567

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มี.ค. 2567

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

20 มี.ค. 2567

ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

20 มี.ค. 2567

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลสถิติ ทางการที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่

20 มี.ค. 2567

โครงการศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มี.ค. 2567

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธภาพในการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 มี.ค. 2567

ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบรถสามล้อ ชนิดมือโยกด้วยหัวใจ

20 มี.ค. 2567