การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

24 เม.ย. 2567

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตาม? พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน? พ.ศ.? 2545? และแก้ไขเพิ่มเติม? (ฉบับที่? 2?) พ.ศ.? 2557?

24 เม.ย. 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2567

22 เม.ย. 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดยโสธร

18 เม.ย. 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดยโสธร

18 เม.ย. 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดยโสธร

18 เม.ย. 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดยโสธร

18 เม.ย. 2567

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567

18 เม.ย. 2567

ประชุมเชิงปฎิบัติการตามประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนระดับจังหวัด

18 เม.ย. 2567