การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2566

28 มี.ค. 2566 15:23:15

...
...
...
วันที่ 27 มีนาคม 2566
        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร