การแสดงผล

+
-

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 มี.ค. 2566 15:21:53

...
...
วันที่ 24 มีนาคม 2566
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 
ในสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 
จักรเข็มเดี่ยว ระดับ 1 สำหรับผู้ประกอบกิจการ ตามประกาศ ข้อ 8 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบกิจการ หรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนมาตรา 26 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรอง 
มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละสาขา ระดับละ 10,000 บาท