การแสดงผล

+
-

ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

28 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
วันที่ 24 มีนาคม 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดย นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร
เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร