การแสดงผล

+
-

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0

9 มิ.ย. 2565 13:24:53

...

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สพร. 24 ยะลา เข้าให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0 กิจกรรมที่ 2 ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 5 และกิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด จำนวน 20 คน