การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย 10,263
26 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดำเนินการ พรบ.2545 ทั้งหมด 363
27 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 400
28 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 412
29 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 408
30 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 784
31 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 510
32 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 333
33 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 419
34 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก 315
35 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม 364
36 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 444