การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2564 330
14 ชื่อเอกสาร : คู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ปี 64 694
15 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 621
16 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ก.พ.2564 640
17 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ 759
18 กระบวนงานคู่มือการรับรองความรู้ความสามารถ 740
19 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 04078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 214
20 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 368
21 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 09633 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบงบประมาณ 2564 ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 302
22 หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 1,472
23 หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 4,433
24 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 357