การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ ฝย.ฝป 2-2 รายละเอียดหลักสูตร กรณีส่งฝึกภายนอก 42
2 แบบ ฝย.ฝป 2-1 รายละเอียดหลักสูตร กรณีฝึกเองจัดจ้างเอง 42
3 คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน 43
4 เอกสารรับรองการทำงาน GIG WORKER 57
5 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 319
6 เผยแพร่งบทดลองประจำปี 2566 129
7 ใบสมัครสำหรับฝึกอบรม 2567 71
8 ใบสมัครวิทยากรประจำปีงบประมาณ 2567 72
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 255
10 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดตราด (GD Catalog) 282
11 เอกสารสำหรับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 592
12 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 463