การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ผลิตช่างตัดผมชาย เพิ่มอาชีพอิสระให้คนตราด

16 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
      
 
เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่
 
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่ อำเภอเเหลมงอบ จังหวัดตราด