การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 E-BOOK-คู่มือสำหรับประชาชน
14 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 382
15 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 258
16 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 217
17 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 547
18 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 475
19 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 203
20 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 576
21 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 442
22 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 561
23 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 291
24 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 1,982