การแสดงผล

+
-

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 มี.ค. 2565 00:00:00

...
1.1 เผยแพร่แผนการทำงาน
1.2 เผยแพร่การใช้งบประมาณ
1.3 เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงาน
1.4 เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
2.ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประ
2.ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 .65

ไฟล์แนบ :2.ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประ

ไฟล์แนบ :ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้

ไฟล์แนบ :มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

ไฟล์แนบ : รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 .65

ไฟล์แนบ :1.1 เผยแพร่แผนการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบ :1.2 เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบ :1.3 เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบ :1.4 เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่าย