การแสดงผล

+
-

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 มี.ค. 2564 00:00:00

...
1.1 การปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่แผนการทำงาน
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
2. การใช้งบประมาณ
3.การใช้อำนาจ
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6.คุณภาพการดำเนินงาน
7.1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ความถี่ในการเปิดเผย
7.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่
10.1 การป้องกันการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต
10.2 การป้องกันการทุจริต ประกาศมาตรการ
11. รายงานผลการขับเคลื่อน
12. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 1.64

ไฟล์แนบ :การปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่แผนการทำงาน

ไฟล์แนบ :การปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

ไฟล์แนบ :การใช้งบประมาณ

ไฟล์แนบ :การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ไฟล์แนบ :คุณภาพการดำเนินงาน

ไฟล์แนบ :ประสิทธิภาพการสื่อสาร ความถี่ในการเปิดเผยข้อมูล

ไฟล์แนบ :ประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่

ไฟล์แนบ :การป้องกันการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต

ไฟล์แนบ :การป้องกันการทุจริต ประกาศมาตรการ

ไฟล์แนบ :รายงานผลการขับเคลื่อน

ไฟล์แนบ :การใช้อำนาจ

ไฟล์แนบ :การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ไฟล์แนบ :