การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

10 ม.ค. 2567 13:41:20

...

เรื่อง  ขอเผยแพร่งบทดลองประจำ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก เลขาณุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
         ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยรต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริหารสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำ เดือนธันวาคม  2566 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ตามเอกสารที่แนบ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ไฟล์แนบ :