การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

19 ธ.ค. 2566

...

 

 

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

เรื่อง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

        ด้วยสถาบัพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ตามมาตรา 8(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ นั้น

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝรมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสำคัญในสัญญา พ.ย. 2566

ไฟล์แนบ :