การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 2566

30 พ.ย. 2566

...

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลคม 2566
          ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงง 11 สุุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลคม 2566 ตามมาตร 9 (8) แห่งพระราชบัญญํตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนตรจสอบได้ นั้น
          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงง 11 สุุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
          ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

 

ไฟล์แนบ :