การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการดำเนินโครงการ Green Cooling Initiative (GCI) III เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก และวาระที่ประเทศไทยจะเลิกการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ภายในปี พ.ศ. 2573