การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 เอกสารรถยก 499
38 ใบสมัครวิทยากร 487
39 รายงานประจำปี 2560 2,003
40 แบบข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน 442
41 อบรมครูฝึกใหม่ 20,774
42 คู่มือการติดตั้งระบบ etesting 1,025
43 ผังขั้นตอน 1,444
44 เอกสารแนะนำภารกิจหน่วยงาน 687
45 คู่มือประชาชน 4,790
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 19 เมษายน 2558 1,462
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 วันที่ 26 เมษายน 2558 ณ มหวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 577
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 510