การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ใบสมัครวิทยากร 425
38 รายงานประจำปี 2560 1,879
39 แบบข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน 420
40 อบรมครูฝึกใหม่ 19,681
41 คู่มือการติดตั้งระบบ etesting 979
42 ผังขั้นตอน 1,346
43 เอกสารแนะนำภารกิจหน่วยงาน 633
44 คู่มือประชาชน 4,416
45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 19 เมษายน 2558 1,368
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 วันที่ 26 เมษายน 2558 ณ มหวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 538
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 476
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 วันที่ 28 เมษายน 2558 435