การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 รายงานประจำปี 2560 1,791
38 แบบข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน 400
39 อบรมครูฝึกใหม่ 19,018
40 คู่มือการติดตั้งระบบ etesting 939
41 ผังขั้นตอน 1,288
42 เอกสารแนะนำภารกิจหน่วยงาน 598
43 คู่มือประชาชน 4,245
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 19 เมษายน 2558 1,315
45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 วันที่ 26 เมษายน 2558 ณ มหวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 513
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 456
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 วันที่ 28 เมษายน 2558 415
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันที่ 26 เมษายน 2558 517