การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก พ.ศ. 2562-2566 277
14 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน 228
15 ข้อมูลผลการพัฒนากำลังแรงงานรายอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ปี งปม. 2563 364
16 ทะเบียนวิทยากรการฝึกอบรม 761
17 แบบฟอร์มการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี 816
18 รายงานการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1.2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 181
19 แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี 386
20 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันรวมช่าง 324
21 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 463
22 หนังสือขอข้อมูล 1-63 238
23 แบบฟอร์ม ข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน 1-63 215
24 แบบฟอร์มข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน