การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก พ.ศ. 2562-2566 262
14 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน 214
15 ข้อมูลผลการพัฒนากำลังแรงงานรายอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ปี งปม. 2563 354
16 ทะเบียนวิทยากรการฝึกอบรม 715
17 แบบฟอร์มการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี 792
18 รายงานการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1.2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 168
19 แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี 371
20 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันรวมช่าง 303
21 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 432
22 หนังสือขอข้อมูล 1-63 223
23 แบบฟอร์ม ข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน 1-63 203
24 แบบฟอร์มข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน