การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 352
2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร.ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 2564 2,109
3 รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปีงปม.2564 148
4 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ , 3 การใช้อำนาจ , 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ , 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต และ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ) 2,636
5 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่) 1,140
6 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร. 1,138
7 แบบฟอร์มงานทดสอบ 1,154
8 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 249
9 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 200
10 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 2-63 234
11 รายงานการประชุมขับเคลื่อน กพร.ปจ. 506
12 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 1-63