การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลว ๙ ธ.ค.๒๕๖๕

27 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลว ๒ ธ.ค.๒๕๖๕

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลว ๙ ธ.ค.๒๕๖๕

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/๒๕๖๖ ลว ๑๖ ต.ค.๒๕๖๕

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะเฮพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565