การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2566

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2566

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มงานประเมินและรัรบรองความรู้ความสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลว ๔ ม.ค.๒๕๖๖

11 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในงานราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลว ๔ ม.ค.๒๕๖๖

11 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2566