การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๙/๒๕๖๗ ลว ๑๖ ม.ค.๒๕๖๗

19 ม.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๗ ลว ๑๑ ม.ค.๒๕๖๗

19 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๗ ลว ๑๐ ม.ค.๒๕๖๗

19 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘กรฏาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2567

2 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ม.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2566

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566