การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๘๔/๒๕๖๗ ลว ๓ พ.ค.๒๕๖๗

14 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้สามาร์ทโฟนเพื่อธรกิจออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พ.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2567

30 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครืองแบบและชุดฝึกงานผู้เข้ารัรบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2567

29 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2567 หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2567 หลักสูตรช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2567

26 เม.ย. 2567