การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2566

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2566

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2566

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2566

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2566

17 ม.ค. 2566