การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 (24-26 เมษายน 2566)

10 พ.ค. 2566 15:10:19

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2  (24-26 เมษายน 2566) สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice