การแสดงผล

+
-

#อาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด

26 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติดเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คนลงมา และแรงงานนอกระบบ ให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ หน้าสนามชนช้าง บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี