การแสดงผล

+
-

#เทคโนโลยีฯในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

24 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โดย ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ให้แก่ บุคคลทั่วไป แรงงานใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการซี่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในอาชีพช่างออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี นายระชา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๕ คน ณ อาคารโรงฝึกงานฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี วิทยากรโดย ศันชนก พลายเดช และทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมด้วยประสบการณ์